startpagina

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VUURWERKHOUDER-MARIANNEDEMOOY

 

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van zaken, aanneming van werk of het verrichten van diensten door Vuurwerkhouder-mariannedemooy alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

1.2  Algemene Voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeen gekomen en gelden alsdan alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden gelden slechts voor zover niet in strijd met deze Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden bindend en wijst Vuurwerkhouder-mariannedemooy toepasselijkheid van de eventueel door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden van de hand.

2. Definities

2.1  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Vuurwerkhouder-mariannedemooy opdracht heeft gegeven tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of met wie opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

- Werk: het totaal van de tussen Opdrachtgever en Vuurwerkhouder-mariannedemooy overeengekomen werkzaamheden, diensten en levering van materialen.

- Partijen: Vuurwerkhouder-mariannedemooy en Opdrachtgever. 

3. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

3.1  Alle offertes voor Werk door Vuurwerkhouder-mariannedemooy zijn in alle opzichten vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2  Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging zijdens Vuurwerkhouder-mariannedemooy van de order of opdracht van Opdrachtgever dan wel door afgifte door Vuurwerkhouder-mariannedemooy van een factuur terzake.

3.3  Alle door Vuurwerkhouder-mariannedemooy verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is door Vuurwerkhouder-mariannedemooy naar beste weten opgegeven doch bindt haar niet.

3.4  De offerte bevat een omschrijving van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden en de te gebruiken materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de offerte door Opdrachtgever mogelijk te maken. Het risico voor misverstanden over de inhoud van de overeenkomst komt voor rekening van Opdrachtgever.

3.5  De offertes zijn gebaseerd op de op het moment van de offerte door Opdrachtgever verstrekte informatie. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De betreffende gegevens zijn voor Vuurwerkhouder-mariannedemooy slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Vuurwerkhouder-mariannedemooy is bevestigd.

3.6  Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze alle hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst.

3.7  Aanvullingen op en/of wijzigingen van de offerte worden slechts bindend voor Vuurwerkhouder-mariannedemooy indien en nadat Vuurwerkhouder-mariannedemooy deze aanvullingen en/of wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd.

4. Prijzen

4.1  Elke prijsopgaaf van Vuurwerkhouder-mariannedemooy is vrijblijvend.

4.2  Alle prijsopgaven van Vuurwerkhouder-mariannedemooy zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten in verband met het te leveren Werk. De prijzen zijn gebaseerd op levering exclusief transport.

4.3  Eventuele specifieke en/of aanvullende wensen van Opdrachtgever en wijzigingen in de opdracht worden slechts uitgevoerd na een schriftelijke bevestiging zijdens Vuurwerkhouder-mariannedemooy. De Opdrachtgever zal de meerdere kosten terzake dragen.

4.4  Indien tussen het tijdstip van de levering van het Werk en de orderbevestiging de inkoopprijs of één der andere kostprijsbestanddelen wordt verhoogd, heeft Vuurwerkhouder-mariannedemooy het recht die verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze regel, is zij mede van toepassing op de wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en belastingen.

4.5  Vuurwerkhouder-mariannedemooy is gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever zekerheid stelt. Vuurwerkhouder-mariannedemooy is voorts gerechtigd, voordat zij met de uitvoering van het Werk een aanvang zal nemen, vooruitbetaling van Opdrachtgever te verlangen.

5. Werk, wijzigingen, uitvoering en gebruik van producten

5.1  Het Werk omvat datgene dat tussen Vuurwerkhouder-mariannedemooy en Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

5.2  Indien tijdens de uitvoering van het Werk blijkt dat het Werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Vuurwerkhouder-mariannedemooy wijst Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.

5.3  Alle wijzigingen in aangenomen Werk worden als meerwerk beschouwd, wanneer daaruit een hogere prijs volgt en als minderwerk wanneer daar een lagere prijs uit volgt. Wijzigingen in aangenomen Werk zijn slechts dan bindend na schriftelijke bevestiging daarvan door Vuurwerkhouder-mariannedemooy.

5.4  Opdrachtgever is verplicht Vuurwerkhouder-mariannedemooy in staat te stellen het overeengekomen Werk ongestoord en continue uit te voeren. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen indien hij zich niet aan deze verplichting houdt.

5.5  Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van Vuurwerkhouder-mariannedemooy behoren doch wel noodzakelijk zijn voor zijn werkzaamheden, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk door Vuurwerkhouder-mariannedemooy daarvan geen vertraging ondervindt.

6. Levering

6.1  Indien de overeenkomst (mede) omvat de verkoop en levering van zaken, is Opdrachtgever verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van inlichtingen, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

6.2  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering van zaken plaats vanaf bedrijf, magazijn of ander opslagplaats van Vuurwerkhouder-mariannedemooy ongeacht of de aflevering plaatsvindt aan Opdrachtgever of aan een - al dan niet door Vuurwerkhouder-mariannedemooy aangewezen - vervoerder. Kosten van eventueel transport zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.3  Oplevering van het Werk wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien het uitgevoerde Werk door Vuurwerkhouder-mariannedemooy aan Opdrachtgever feitelijk ter beschikking is gesteld of dit door Opdrachtgever in gebruik is genomen.

6.4  Indien het te leveren Werk bestaat of mede bestaat uit dienstverlening wordt deze naar beste weten en kunnen geleverd. Levering van het Werk vindt plaats bij voltooiing van de dienstverlening met als ter beschikkingstelling aan Opdrachtgever. Het risico voor beschadiging of teniet gaan van het geleverde Werk gaat over op Opdrachtgever zodra dit in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever komt.

6.5  Vanaf de (op)levering zijn zaken geheel voor risico van Opdrachtgever.

6.6  Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aanlevering van alle benodigdheden die noodzakelijk zijn voor de te leveren product behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege Vuurwerkhouder-mariannedemooy dient te worden verricht, één en ander overeenkomstig de inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst. De uitvoering komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.7  Opdrachtgever zorgt dat voormelde werkzaamheden tijdig en volgens de eventuele aanwijzingen van Vuurwerkhouder-mariannedemooy worden verricht zonder dat Vuurwerkhouder-mariannedemooy ter zake van die aanwijzingen enige aansprakelijkheid aanvaardt.

6.8  Retourzendingen worden uitsluitend aanvaard indien Opdrachtgever daartoe een schriftelijke acceptatie van Vuurwerkhouder-mariannedemooy heeft ontvangen. Indien Opdrachtgever zaken retour zendt zonder daartoe een schriftelijke acceptatie te hebben ontvangen en deze retour gezonden zaken namens Vuurwerkhouder-mariannedemooy worden aangenomen, worden deze zaken eerst aanvaard geacht nadat Opdrachtgever de hiervoor bedoelde schriftelijke acceptatie heeft ontvangen. Kosten en risico van retourzendingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.9  Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of vertragen buiten schuld van Vuurwerkhouder-mariannedemooy, is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.10  Opgegeven (op) leveringstermijnen gelden slechts als benadering en zijn nimmer te beschouwen als fataal. Bij niet(-tijdige) levering dient Vuurwerkhouder-mariannedemooy schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij Vuurwerkhouder-mariannedemooy nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

6.11  Het risico voor het niet kunnen uitvoeren van overeengekomen diensten c.q. het Werk als gevolg van in redelijkheid niet te voorziene vertragingen door stakingen, acties en verkeersomstandigheden, alsmede door weersomstandigheden, berust geheel bij Opdrachtgever.

7. Vervoer

7.1  De wijze van transport, verzending, verpakking etc. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door Opdrachtgever zijn verstrekt, door Vuurwerkhouder-mariannedemooy naar eigen inzicht bepaald zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

7.2  Verzending van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.3  Eventuele specifieke wensen van Opdrachtgever inzake transport of verzending van zaken worden slechts uitgevoerd indien Opdrachtgever schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten hiervan te zullen dragen.

8. Reclame

8.1  Opdrachtgever is verplicht terstond na levering van zaken c.q. na het verrichten van diensten de zaken c.q. het Werk grondig te inspecteren op tekorten, beschadigingen of gebreken en bij aanwezigheid daarvan Vuurwerkhouder-mariannedemooy terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

8.2  Indien Opdrachtgever niet binnen acht dagen na de levering c.q. oplevering Vuurwerkhouder-mariannedemooy schriftelijk wijst op beschadigingen of gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt Opdrachtgever geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd c.q. het Werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

8.3  Vuurwerkhouder-mariannedemooy dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Eventuele daarmee gepaard gaande onkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij erkenning zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

8.4  Reclames geven Opdrachtgever niet het recht betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of op te schorten.

8.5  Indien reclame naar het oordeel van Vuurwerkhouder-mariannedemooy juist is zal Vuurwerkhouder-mariannedemooy hetzij een schadevergoeding betalen tot ten hoogte de factuurwaarde van de geleverde zaken hetzij de geleverde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Vuurwerkhouder-mariannedemooy is niet tot een aanvullende schadevergoeding hoe dan ook genaamd verplicht.

9. Annulering

9.1  Annulering is slechts mogelijk tot 30 dagen voorafgaand aan de datum voor levering c.q. dienstverlening.

9.2  Bij annulering overeenkomstig het bovenvermelde lid kan Vuurwerkhouder-mariannedemooy de dan werkelijk gemaakte kosten en bestede tijd in rekening brengen. Hieronder wordt mede verstaan de kosten voor ontwerp en uitvoering extra drukwerk.

9.3  Bij annulering na het tijdstip als vermeld in artikel 10.1 is het geheel overeengekomen transactiebedrag verschuldigd.

10. Betaling

10.1  Betaling dient te geschieden uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het werk ten kantore van Vuurwerkhouder-mariannedemooy of op een door Vuurwerkhouder-mariannedemooy aan te wijzen bank- of girorekening. De op de bank/giro afschriften van Vuurwerkhouder-mariannedemooy aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.

10.2  Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door Opdrachtgever.

10.3  Bij overschrijding van de in lid 1 bepaalde betalingstermijn zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is Opdrachtgever deswege een rente verschuldigd van 1,5% per maand waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt.

10.4  Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 345,- .

10.5 Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Vuurwerkhouder-mariannedemooy bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en Opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.

10.6  Vuurwerkhouder-mariannedemooy is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met schulden van Vuurwerkhouder-mariannedemooy.

10.7  Vuurwerkhouder-mariannedemooy is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever aan derden over te dragen.

10.8  Vuurwerkhouder-mariannedemooy heeft het recht uitvoering van het Werk te onderbreken, indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen jegens Vuurwerkhouder-mariannedemooy. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van haar kosten en schade die het gevolg is van deze onderbreking. De Opdrachtgever vrijwaart Vuurwerkhouder-mariannedemooy tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is van een dergelijke onderbreking. Deze bepaling laat onverlet het recht van Vuurwerkhouder-mariannedemooy op vergoeding van schade, kosten en renten.

10.9  Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens Opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

11. Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en aanvullende zekerheid

11.1  Alle door Vuurwerkhouder-mariannedemooy geleverde zaken blijven eigendom van Vuurwerkhouder-mariannedemooy tot al hetgeen Opdrachtgever ter zake van de levering van alle zaken en/of diensten van Werk aan Vuurwerkhouder-mariannedemooy verschuldigd is met inbegrip van rente en kosten, is betaald.

11.2  Vuurwerkhouder-mariannedemooy is gerechtigd zaken van Opdrachtgever die zij in het kader van een levering van zaken en/of diensten of anderszins houdt, onder zich te houden totdat Opdrachtgever het uit hoofde van enige overeenkomst met Vuurwerkhouder-mariannedemooy verschuldigde, inclusief rente en kosten geheel heeft voldaan.

11.3  Op eerste verzoek van Vuurwerkhouder-mariannedemooy is Opdrachtgever gehouden nadere zekerheid te stellen voor nakoming van de op hem rustende verbintenissen, bij gebreke waarvan Vuurwerkhouder-mariannedemooy de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

12. Intellectuele eigendom

12.1  Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de zaken en werken afkomstig van Vuurwerkhouder-mariannedemooy kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Vuurwerkhouder-mariannedemooy. Alle door Vuurwerkhouder-mariannedemooy te leveren of geleverde zaken en/of werken, waaronder (ontwerp)tekeningen, berekeningen, modellen, detailtekeningen, informatiedragers, fotografische opname, litho’s en soortgelijke productie en hulpmiddelen, evenals een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelten daarvan, zijn en blijven eigendom van Vuurwerkhouder-mariannedemooy, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.2  Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vuurwerkhouder-mariannedemooy zaken en/of bescheiden te wijzigen en/of te verveelvoudigen en openbaar te maken, waaronder begrepen kopieën, aan derden ter hand te stellen of te tonen.

12.3  Alle door Vuurwerkhouder-mariannedemooy afgegeven zaken en/of bescheiden zoals hierboven omschreven, zullen op eerste vordering van Vuurwerkhouder-mariannedemooy binnen 14 dagen dienen te worden teruggegeven.

12.4  Indien Vuurwerkhouder-mariannedemooy een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens Opdrachtgever verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten (in de ruimste zin des woords) van derden worden aangetast. Opdrachtgever vrijwaart Vuurwerkhouder-mariannedemooy voor aanspraken van derden ter zake.

12.5  Na levering door Vuurwerkhouder-mariannedemooy verkrijgt Opdrachtgever niet het (exclusieve) recht tot gebruik van het door Vuurwerkhouder-mariannedemooy in het kader van de overeenkomst vervaardigde Werk. Het recht tot gebruik van Opdrachtgever is beperkt tot het recht van normaal eenmalig gebruik van de geleverde zaken.

13. Geheimhouding

13.1  Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie en te leveren prestaties, alsmede ten aanzien van overige informatie van vertrouwelijke aard.

14. Verplichtingen Vuurwerkhouder-mariannedemooy

14.1  Vuurwerkhouder-mariannedemooy is gehouden het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

14.2  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen tussen Vuurwerkhouder-mariannedemooy en Opdrachtgever kan Vuurwerkhouder-mariannedemooy volstaan met het leveren van gebruikelijke kwaliteit van het Werk c.q. dienstverlening.

14.3  Geringe afwijkingen van het te leveren Werk geven geen reden tot reclame.

15. Opschorting en ontbinding

15.1  Bij niet of niet volledige nakoming door Opdrachtgever van de overeenkomst is Vuurwerkhouder-mariannedemooy gerechtigd nakoming van de op haar rustende verbintenis op te schorten totdat Opdrachtgever alle opeisbare vorderingen aan Vuurwerkhouder-mariannedemooy heeft voldaan. Vuurwerkhouder-mariannedemooy is niet aansprakelijk voor alsdan door Opdrachtgever eventueel te lijden schade.

15.2  Ieder der partijen is, behoudens overmacht, gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft, met de nakoming van enige verplichting uit enige overeenkomst met Vuurwerkhouder-mariannedemooy.

15.3  Vuurwerkhouder-mariannedemooy is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd; Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dat niet binnen 14 dagen is opgeheven; ingeval van benoeming van een bewindvoerder bij Opdrachtgever - als ook in geval van onder curatele stelling of overlijden indien er sprake is van een natuurlijk persoon - dan wel indien Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

15.4  Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 16.2 van deze voorwaarden, reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, heeft die ontbinding slechts betrekking op dat gedeelte van de overeenkomst dat door Vuurwerkhouder-mariannedemooy nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Vuurwerkhouder-mariannedemooy factureert in verband met hetgeen zij reeds heeft geleverd of verricht voor de ontbinding, zijn onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

15.5  Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de ontbinding van de overeenkomst voort te duren blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het bepaalde omtrent eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom, vertrouwelijke informatie wederzijdse rechten en plichten, toepasselijk recht en geschillen.

16. Aansprakelijkheid

16.1  Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is Vuurwerkhouder-mariannedemooy niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a. een krachtens het bepaalde in artikel 17 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verbintenis (overmacht);

b. gedragingen van haar ondergeschikte(n) of andere, bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n), behoudens voor zover het een leidinggevende betreft en daarbij sprake is van opzet of grove schuld;

c. gebrekkige medewerking, informatie of materialen van Opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of vanwege Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n);

d. schending van aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen octrooirechten, knowhow, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten etc.

17. Overmacht

17.1  Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis redelijkerwijs verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen doordat zij niet te wijten zijn aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van die partij komen. Onder overmacht aan de zijde van Vuurwerkhouder-mariannedemooy zullen mede begrepen zijn voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, ontploffing, natuurrampen, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, overheidsmaatregelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Vuurwerkhouder-mariannedemooy of haar leverancier en elke andere van Vuurwerkhouder-mariannedemooy onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Vuurwerkhouder-mariannedemooy kan worden verlangd.

17.2  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de betreffende partij die door de overmacht worden getroffen, opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Vuurwerkhouder-mariannedemooy niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17.3  Indien Vuurwerkhouder-mariannedemooy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel en/of verrichte Werk afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1  Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

18.2  Alle geschillen tussen partijen over interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden, alsmede om de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

19. Algemene bepalingen

19.1  Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij nadere schriftelijke overeenkomst.

19.2  Onderlinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden Vuurwerkhouder-mariannedemooy slechts voor zover deze bevoegd en schriftelijk door haar zijn bevestigd.

19.3  Bij de totstandkoming van deze overeenkomst komen alle daaraan voorafgaande tussen partijen gemaakte afspraken of gedane toezeggingen met betrekking tot de aangelegenheden waaraan in de bedoelde overeenkomst wordt gerefereerd te vervallen.

19.4  Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen c.q. het resterende gedeelte daarvan niet aan.

19.5  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen Partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.

19.6  De kopjes van de artikelen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bedoeld ter verwijzing en maken geen deel uit van de Algemene Voorwaarden.

 

startpagina

 

houdervuurwerk.nl,veiligvuurwerkafsteken.nl,veiligafsteken.nl,devuurwerkhouder.nl,vuurwerkklem.nl,vuurwerkhouder.nl

© 2007 All rights reserved - de Vuurwerkhouder - © Marianne de Mooy - KvK R'dam 24410402 - Telefoon 06-15306608